Nieuwsflits!

Boodschap van het Dagelijks Bestuur

We zijn allemaal overvallen door de gevolgen die de uitbraak van het Corona virus heeft teweeggebracht. Het is een situatie waar iedereen op alle manieren mee wordt geconfronteerd. In je werk, in je sociale omgeving, in je familie en ook in je sportieve bezigheden. Voor iedereen is dit een nieuwe en onbekende situatie waarbij het verloop ook zeer onvoorspelbaar is. Wat we als bestuur kunnen doen is kort op de bal blijven spelen, de ontwikkelingen volgen en naar de stand van zaken handelen. Daarbij nemen we zeker in ogenschouw welke beslissingen en adviezen er vanuit de overkoepelende organen worden aangereikt.

Op 12 maart hebben we de Clubcross moeten afgelasten. 13 maart werd gecommuniceerd dat de baan zeker tot einde van de maand zou zijn gesloten. Dat werd later verlengd tot 6 april en verder tot 28 april. Op 29 april werd het weer mogelijk voor de jeugd tot 18 jaar om de trainingen weer op te starten. Er is hard gewerkt aan protocollen, overleg met trainers, aangepaste trainingsschema’s en de nodige communicatie met ouders en atleten om op 4 mei weer met de eerste jeugdleden de trainingen te kunnen hervatten. De eerste ervaringen zijn positief. Het kost de nodige inspanning maar de jeugd is weer enthousiast aan de gang. De ervaringen die we hier opdoen moeten we zeker vasthouden om te bekijken hoe we deze ook kunnen toepassen wanneer de “jeugd” boven de 18 weer gezamenlijk kan gaan sporten. De vrijheid die aan de contactloze buitensporten wordt geboden biedt perspectief, het bestuur van AM is nu bezig met alle voorbereidingen zodat we spoedig in aangepaste vorm met elkaar kunnen gaan opstarten.

Onze berichtgeving over Corona wordt met jullie langs diverse kanalen gedeeld. Belangrijkste bron van informatie is de website. Daarop zijn 2 aparte Coronapagina’s ingericht met diverse tabs waaronder onze berichtgeving. Een pagina “coronavirus en (hard)lopen” (link) en een pagina “coronavirus en opstarten van sportactiviteiten” (link). Dat is dan nieuws wat je kunt halen. Zaken die we echt belangrijk vinden om te weten worden ook naar je gebracht via de mail. Daar zijn ook al verschillende berichten over naar jullie toegezonden.

Een van de berichten betrof de “Update coronavirus en activiteiten Atletiek Maastricht” die op 3 april is verzonden. Daarin hebben we naast de informatie over de gevolgen van de verlenging van de lockdown tot 28 april tevens uitleg gegeven over de voorgenomen handelswijze met betrekking tot de inning van de contributie over het 2e kwartaal. Uitgelegd is dat we, mede op dringend advies van de Atletiek Unie, de inning van de contributie gewoon laten doorgaan om op een later tijdstip de balans op te maken van de gevolgen van de Corona crisis voor de vereniging en onze leden en vanuit die kennis passende compenserende maatregelen voor te stellen als daar aanleiding voor is. Uiteraard hebben we oog en compassie voor leden die door deze crisis in de problemen raken en voor wie inning van de contributie leidt tot een verhoging van de problemen. Deze leden nodigen we graag uit om met ons in contact te treden.

We zijn een vereniging en geen onderneming. Dat betekent dat het Corona probleem een probleem is van alle leden van de vereniging. We zijn geen klant maar we zijn lid. We zijn allemaal een beetje eigenaar van de vereniging en dat brengt ook voor iedereen een bepaalde verantwoordelijkheid van goed eigenaarschap met zich mee. We worden allemaal getroffen door het feit dat we geen gebruik kunnen maken van de faciliteiten. Dat betekent echter niet dat we als vereniging geen kosten meer maken die we uit de contributie moeten dekken. Een aantal kosten vallen weg maar ook het sportcafé heeft zijn totale omzet zien wegvallen. De marge van het sportcafé is een belangrijke inkomstenbron voor de vereniging. We weten dus op dit moment nog niet hoe de balans gaat uitvallen. We hopen daarom op begrip en geduld van iedereen dat de inning van de contributie vooralsnog doorgaat op de normale manier. De contributie is geen vergoeding voor een te door de vereniging te leveren prestatie maar is jouw bijdrage om deelgenoot te zijn van een vereniging. En daarbij niet alleen de lusten maar ook de lasten daarvan voor je rekening te nemen.

Daarom wil ik iedereen vragen om geduld te bewaren, blijf vooral in beweging. Als je zin hebt en de commitment wilt aangaan meld je dan aan als vrijwilliger om te ondersteunen bij de trainingen die nu weer zijn opgestart voor de jeugdleden en de Racerunners. Of kom met initiatieven om met elkaar in contact te blijven, doe mee aan de challenges die er worden opgezet, wees actief op sociale media, laat van je horen.

Ik ga er van uit dat we hier allemaal samen doorheen willen komen. We zijn een vitale vereniging die dit jaar 95 jaar bestaat. Daarin hebben we de wereldoorlog doorstaan en andere grote crises. Dan gaan we samen ook zeker deze crisis overleven.

Namens het bestuur,
Danny Zonneveld

Delen met:
X