Algemene Ledenvergadering (ALV) 23-09

Graag nodigen wij je uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Atletiek Maastricht die gehouden zal worden op woensdagavond 23 september.

Als gevolg van de Corona pandemie hebben we de ledenvergadering die oorspronkelijk in april was gepland uit moeten stellen.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • verslag van de kascommissie
  • goedkeuring van het controleprotocol dat is opgesteld voor de kascommissie
  • goedkeuring van de jaarstukken 2019 en begroting 2020 (deze zijn op 23 april reeds op de website geplaatst en heeft iedereen kunnen inzien)
  • goedkeuring van het beleidsplan 2021-2025
  • rooster van aftreden bestuursleden

Notulen ALV 2019 deel 1

Notulen ALV 2019 deel 2

Presentatie van de ALV

Kascommissie AM

Protocol Kascommissie Atletiek Maastricht

Jaarverslag 2019

Meerjaren Beleidsplan AM 2021-2025

Uiteraard is het mogelijk om vragen naar aanleiding van de stukken via de mail aan het bestuur te doen toekomen, ook als je niet aanwezig kunt zijn. We zullen deze dan verzamelen en voorzien van antwoorden of een nadere toelichting. De vragen en antwoorden zullen ook op de website worden gepubliceerd. Een vraag die we verwachten en nu al kunnen beantwoorden is of er nog een compensatie komt voor het doorbetalen van de contributie tijdens de lockdown. Het antwoord is dat we vooralsnog geen ruimte zien om een compensatie te verstrekken. De prognose voor 2020 laat een tekort zien van 10-15.000 euro. Daar bovenop komt nog het aandeel van Atletiek Maastricht in het tekort dat de exploitatie van de accommodatie zal opleveren. Deze bijdrage zal naar verwachting ook een bedrag zijn van 10-15.000 euro.

Helaas zal de ALV dit jaar een sober karakter hebben. Geen felicitaties en applaus voor de prestaties van onze atleten, geen toast op de vereniging etc. Volgend jaar hopen we in April de ALV voor 2021 weer op de traditionele wijze te kunnen organiseren. We rekenen hiervoor op jullie begrip.

Aanmeldingen en vragen kunnen worden gezonden naar: secretaris@atletiekmaastricht.nl

vriendelijke groeten,
namens het bestuur
Danny Zonneveld

Ontvang je geen Lopende Zaken? Dan staat er geen e-mailadres of een oud e-mailadres in het ledenbestand. Je kunt de aanpassing doorgeven aan de ledenadministratie via deze link.

Delen met: