Algemene voorwaarden en deelnamereglement Avondvierdaagse Atletiek Maastricht

Algemene voorwaarden:

 1. Atletiek Maastricht wijst er als organisator van de Avondvierdaagse in Maastricht op dat de deelnemers aan deze Avondvierdaagse op eigen verantwoordelijkheid deelnemen. Dit houdt dus in dat deelname aan de Avondvierdaagse geheel voor eigen risico is.
 2. Als organisator van deze tocht aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, daaronder overlijden en/of elke vorm van lichamelijk of geestelijk letsel, die de deelnemer voorafgaand aan, tijdens of na afloop van de wandeltocht overkomt, noch binnen noch buiten het terrein. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade, vermissing of diefstal van goederen die de wandelaar voorafgaand, tijdens of na de wandeltocht in zijn bezit heeft. Op het moment dat u zich als wandelaar inschrijft voor de Avondvierdaagse gaat u hiermee akkoord.
 3. Deelnemers aan onze Avondvierdaagse dienen zelf (voorzorgs)maatregelen te nemen aangaande lichamelijke conditie, training, voeding en drank, schoeisel en kleding om de tocht te kunnen lopen. Bij twijfel over uw gezondheid / lichamelijke conditie, raadpleeg voorafgaand altijd een arts.
 4. Begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor het bij zich dragen van namen en contactgegevens van alle groepsleden, inclusief telefoonnummers in geval van nood. Ouders blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor het toezicht op en het gedrag van hun kinderen. Kinderen jonger dan 12 jaar wordt geacht onder begeleiding te wandelen.
 5. Deelnemers aan onze Avondvierdaagse respecteren de natuur. Zij blijven in natuurgebied op de paden. Afval wordt tijdens de gehele tocht alleen in de daarvoor bestemde bakken en zakken gedeponeerd.
 6. Met de inschrijving gaat de deelnemers voorts akkoord met het eventuele gebruik van zijn beeltenis op foto/film e.d. voor promotionele of voorlichtende doeleinden.

Deelnamereglement:

 1. De Avondvierdaagse in Maastricht wordt georganiseerd door Atletiek Maastricht, een lidorganisatie van de KWBN.
 2. Deelname aan de Avondvierdaagse geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico.
 3. Het evenement is voor iedereen toegangelijk mits men beschikt over een geldige startkaart.
 4. De deelnemer dient de aangegeven route te volgen.
 5. De verkeersregels blijven tijdens de wandeltocht onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 6. Tijdens deelname aan de wandeltocht dienen aanwijzingen van de organisatie, politie, hulpdiensten, verkeersbegeleiders e.d. te allen tijde te worden opgevolgd.
 7. Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken en zakken.
 8. De organisatie dan wel de personen hiervoor werkzaam op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer geleden nadeel.
 9. De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor schade die hij of zij aanbrengt aan eigendommen van derden.
 10. De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start en/of finishtijden ed te wijizigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten. Er is bestaat geen recht op teruggave van inschrijfgeld noch vergoeding.
 11. Overtreding van het reglement kan tot uitsluiting aan de wandeltocht leiden.
 12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisator.
Delen met: